DLA KOGO?

Głównym celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Zajęcia kierowane są w szczególności dla dzieci:

 • z wyzwaniami rozwojowymi;
 • z nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym;
 • z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
 • z problemami z koncentracją uwagi.
 • z powodzeniem mogą być także stosowane u dzieci z wyzwaniami w rozwoju tj.:
  • zaburzenia neurorozwojowe ( dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera);
  • niepełnosprawność intelektualna;
  • mózgowe porażenie dziecięce;
  • z chorobami o podłożu genetycznym tj. Zespół Downa, Reta, Williamsa, Turnera…;
  • z zaburzeniami sprzężonymi.