METODY PRACY

Wielokierunkowa terapia indywidualna dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

Zakres zajęć dostosowywany jest do potrzeb i możliwości Dziecka, a ich kierunek szczegółowo ustalany z Rodzicami. Spotkania mogą mieć charakter wieloaspektowej terapii ogólnej, ale mogą też być wyspecjalizowaną, intensywną terapią w wybranej sferze.

Podczas terapii indywidualnej możemy wspierać rozwój:

 • motoryki dużej i małej, w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poznawczy, w tym pamięć, uwagę, koncentrację, myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętności szkolne
 • zdolności naśladowania
 • zabawy i kreatywności

 

Na zajęciach wykorzystywane są elementy:

 • Integracji sensorycznej (SI);
 • Terapii ręki;
 • Metody Dobrego Startu prof. M.Bogdanowicz;
 • Metody Krakowskiej;
 • Arteterapii;
 • Zabaw fundaMentalnych.

 

Cele terapii:

 • kształtowanie zdolności koncentracji uwagi;
 • usprawnianie percepcji słuchowej, spostrzeżeń wzrokowych;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • podniesienie efektywności uczenia się;
 • poprawienie umiejętności czytania i pisania, kompetencji matematycznych;
 • nauczenie się sposobów radzenia sobie ze stresem;
 • budowanie wiary we własne siły;

 

Zajęcia kierowane są dla dzieci:

 • z wyzwaniami rozwojowymi;
 • z nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym;
 • z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
 • z problemami z koncentracją uwagi.