METODY PRACY

Podczas codziennej pracy z przedszkolakami korzystamy z szeregu nowatorskich metod pedagogicznych, mających na celu pozytywnie wpływać na wszechstronny rozwój dzieci a przede wszystkim zaś stanowić źródło fantastycznej zabawy. Każdy dzień to nowa przygoda podczas której przedszkolaki zbierają nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności.

Zajęcia w ramach czesnego:

Zajęcia grupowe:

 • Realizacja podstawy programowej ( codziennie)
 • Język angielski ( 2 razy w tygodniu)
 • Muzykoterapia  ( 1 raz w tygodniu)
 • Multisensoryka ( 1 raz w tygodniu)
 • Rytmika ( 1 raz w tygodniu)
 • Logorytmika ( 1 raz w tygodniu)
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa ( 1 raz w tygodniu)
 • Zooterapia :dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia itp.( 3 razy w miesiącu)

Zajęcia indywidualne:

 • terapia neurologopedyczna ( 2 razy w tygodniu)
 • integracja sensoryczna ( 1 raz w tygodniu)
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym / psychologiem ( 1 raz w tygodniu)
 • rehabilitacja ( 1 raz w tygodniu)

Zajęcia dodatkowe płatne:

 • robotyka
 • nauka pływania

 

METODA PROJEKTU

W Bingo pozwalamy dzieciom doświadczać, eksperymentować, poznawać.  Wychodzimy z założenia, iż tylko samodzielne działanie daje szansę na zdobycie tak ważnych w współczesnym świecie umiejętności jak: twórcze myślenie, chęć do podejmowania wyzwań czy umiejętność wyciągania wniosków. Tradycyjne podejście do nauczania zastępujemy innowacyjną Metodą projektów, która umożliwia dzieciom aktywne zdobywanie wiedzy. Metoda ta polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.

ORIGINAL EMPATHY DOLLS 

Zajęcia z wykorzystaniem lalek, pełniących funkcję terapeutyczną. Odpowiednio wprowadzona i przedstawiona lalka, służy jako wsparcie w diagnozie i terapii dziecka, szczególnie przy dzieciach z niepełnosprawnością, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Lalka staje się niejako przyjacielem dziecka, „wspiera” je podczas wykonywania różnych czynności, towarzyszy przy zdobywaniu nowych umiejętności.  Jest też wsparciem dla terapeuty, który może wykorzystać jej oddziaływanie na dziecko, by osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. Pomaga przy rozwijaniu komunikacji, modelowaniu zachowań czy też nauce i rozwijaniu empatii.

SMYKO-MULTISENSORYKA®

Multisensoryka do zajęcia stymulujące 7 systemów zmysłowych ( dotyk, równowaga, czucie głębokie, wzrok, słuch, węch, smak), stworzony zgodnie z teorią integracji sensorycznej. Zajęcia Smyko-Multisenoryka są zajęciami sensorycznymi o charakterze:

 • rozwojowym ( wspierają całościowy rozwój dziecka)
 • profilaktycznym ( zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych- związanych z deprywacją sensoryczną czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców sensorycznych potrzebnych do prawidłowego rozwoju)
 • przesiewowym (prowadzący jest w stanie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok do wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.)
 • edukacyjnym ( na zajęcia poznajemy, doświadczamy, eksperymentujemy, rozmawiamy i wspaniale się bawimy).

MAKATON

Jest jedną form komunikacji alternatywnej polegający na porozumiewaniu się za pomocą gestów i symboli graficznych. Tłumacząc prosto jest taki język migowy lecz w nieco bardziej uproszczonej formie. Dzieciom z trudnościami w komunikacji znaki dają wspaniałą możliwość do wyrażenia swoich potrzeb i zrozumienia przez otoczenie. Dla mówiących przedszkolaków jest to przede wszystkim świetna zabawa, ćwiczenie sprawności, koordynacji i pamięci. Na zajęciach rozmawiamy, bawimy się i śpiewamy.

NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ prof. Jagody Cieszyńskiej

W naszym przedszkolu już najmłodsze przedszkolaki wprowadzamy świat nauki czytania. Metoda prof. Cieszyńskiej jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych .Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych ( globalnych) sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

NUMICON

Klocki Numicon wykonane są z trwałego, kolorowego tworzywa, a ich celem jest wprowadzenie dzieci w świat matematyki. Praca z Numiconem pomaga zrozumieć skomplikowane pojęcia matematyczne. To pomoc edukacyjna, dzięki której dzieci uczą się matematyki poprzez wszystkie zmysły. Klocki te można wykorzystywać np. w piasku, w wodzie, podczas zabawy ciastoliną itp. Uczniowie dowiadują się, że cyfry i liczby to symbole, które można łączyć. Zauważają również relacje i związki pomiędzy liczbami. Numicon przedstawia prawidłową kolejność działań wprowadzających wiadomości i umiejętności matematyczne. Najpierw przez doświadczanie i spontaniczne manipulowanie, rozmawianie, a następnie przez przechodzenie w typowy świat cyfr, liczb i działań arytmetycznych.

MUZYKOTERAPIA

Wykorzystuje moc muzyki i jej elementów na rozwój psychomotoryczny dziecka. Na zajęciach wykonujemy ćwiczenia i zabawy ruchowe, śpiewamy piosenki, gramy na instrumentach, słuchamy muzyki relaksacyjnej i klasycznej. Pierwszorzędnym celem muzykoterapii jest wspomaganie w rozwoju  potencjału a nie rozwijanie muzycznych sprawności . Muzyka uspokaja ,uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania, pozwala odkryć nowe umiejętności. Muzykoterapia pozwala na wczesne wykrywanie nieprawidłowości z zakresu percepcji słuchowej lub wzrokowej, motoryki i orientacji wzrokowo-słuchowej oraz wspomaga ich eliminowanie.

MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA

To autorski projekt zajęć muzyczno-ruchowych, polegających na wielosensorycznym odbiorze muzyki i dźwięków. Bazuje ona głównie na muzyce instrumentów etnicznych (bębny afrykańskie, kalimba, kij deszczowy) oraz archaiczych (misy tybetańskie czy gong). Ideą muzykoterapii jest samodzielne i wspólne z terapeutą doświadczanie dźwięków poprzez zmysł słuchu, a także całe cialo oraz integracja sensoryczna poprzez dźwięki, ruch kreatywny i rozwijający oraz masaże sensoryczne i dźwiękowe Jest to również sposób na komunikację z dzieckiem, szczególnie gdy ta werbalna jest zakłócona. Tutaj dźwięki pozwalają dziecku wyrazić swoje emocje, odreagować napięcie, zrelaksować się. Terapia muzykoterapeutyczna zakłada przede wszystkim swobodę w grze na instrumentach, poszukiwanie wspólnego porozumienia, kontaktu poprzez zabawę, naśladownictwo czy po prostu swobodne uczestniczenie w dźwiękach wygrywanych przez terapeutę.

ARTETERAPIA

To szeroko rozumiana terapia przez sztukę. Bazuje ona na wykorzystywaniu leczniczych i terapeutycznych walorów poszczególnych dziedzin sztuki w procesie oddziaływania na człowieka.  W Bingo nie boimy sie bałaganu- lepimy, malujemy, tworzymy, ugniatamy, wydzieramy każdego dnia. Maluchy tworzą swoje dzieła na pomocą różnorodnych aktywności plastycznych tj, kisiel, galaretki, masa solna, masa piaskowa, malowanie paluszkami, stopami, rysowanie węglem, kredą itp.

LOGORYTMIKA

Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Podczas zajęć dzieci tańczą, śpiewają i grają na perkusyjnych instrumentach muzycznych pod okiem terapeuty. Wykorzystywana podczas zajęć muzyka, a głównie zawarty w niej rytm, służy rozwojowi tych obszarów mózgu dziecka, które odpowiadają za koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową. Podczas zajęć dzieci ćwiczą pamięć słowną, zdolność współdziałania z grupą, a także umiejętność prawidłowego oddychania podczas mówienia.

RYTMIKA

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy było dla dziecka przyjemnością i zabawą. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, a także tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej oraz instrumentalnej. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i wspólne tworzenie realizuje cele wychowania przedszkolnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności.

ZOOTERAPIA

To jedna z najprzyjemniejszych form terapii, korzystająca z dobroczynnego wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka poprzez kontakt ze zwierzętami. Zajęcia z udziałem zwierząt mają na celu wykorzystanie czworonożnego asystenta jako motywatora dzieci do wykonywania danych czynności edukacyjnych czy rehabilitacyjnych. Celem zooterapii jest całościowe wspieranie rozwoju dziecka poprzez pozytywny wpływ na sfery: poznawczą (poprawa koncentracji uwagi, pamięci, wzbogacanie słownictwa itd.) , emocjonalną (budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, łagodzenie różnego rodzaju lęków itd.), ruchową (usprawnianie motoryki małej i dużej, praca nad równowagą ciała, normalizacja napięcia mięśniowego itd.) i społeczną (rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracja, rozwijanie umiejętności interpersonalnych itd.).

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W.SHERBORNE

Główną jej ideą jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem Metody Ruchu Rozwijającego (tzw. Developmental Movement ) jest rozwijanie przez ruch sprawności motorycznej dziecka, świadomości własnego ciała i przestrzenni oraz budowanie wzajemnych relacji.

METODA DOBREGO STARTU

(posiadamy certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji). Celem Metody Dobrego Startu jest wszechstronny rozwój dziecka i osiągnięcie przez nie w przyszłości pełnej dojrzałości szkolnej .Podczas zajęć prowadzonych tą metodą dziecko łącząc różne rodzaje aktywności słucha, śpiewa, dotyka, rysuje, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. W wyniku tych czynności dziecko usprawnia umiejętność integracji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, która jest niezbędna do opanowania sztuki czytania i pisania.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA/ METODA SNOEZELEN

Wogólnym tego słowa znaczeniu to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu (terapia polisensoryczna-wielozmysłowa) oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Jednym z urządzeń, które pozwalają na wyciszenie jest kolumna wodna. Kolorowe bąbelki powietrza unoszące się w wodzie zmieniają łagodnie barwę, dostarczając także pozytywnych wrażeń wzrokowych.